SIHTASUTUS ÕPILASMALEV
Rühmajuhtide tasemed ja rühmakomandöriks saamine

Sihtasutus Õpilasmalev (SA ÕM) jagab malevarühmade rühmajuhid vastavalt rühma juhtimise kogemusele:


ROHELINE – esimese aasta rühmajuht, kes on läbinud SA ÕM rühmajuhi koolitusprogrammi;
KOLLANE  vähemalt teist aastat töötav rühmajuht;

PUNANE ehk rühmakomandör  võimalus kandideerida kollasel rühmajuhil, kel on vähemalt 3-aastane rühmajuhtimiskogemus
(mille jooksul juhitud vähemalt 3 linnavälist ja 1 linnasisene rühm) ning lisaks panustanud maleva toimimisse nt kaasa löönud mõne malevasündmuse korraldamisel.

Komandöriks kandideerija annab oma soovist teada SA ÕM staabile ja läbib vastava atesteerimise. Korraldab atesteerimist SA ÕM personali- ja koolitusjuht.
Protsessi kaasatakse lisaks SA ÕM staabile ka tegevkomandöride esindus.

 

Rühmajuhi teekond komandöriks:

 

Teekonna osa

Millele tähelepanu/mida hinnatakse?

KANDIDEERIMISE EELDUS

Teenistuskäik (3 aastat, mille jooksul juhitud vähemalt 3 linnavälist ja 1 linnasisene* rühm)
 

 

Tagasiside osapooltelt (noored, tööandjad, kaasrühmajuhid);

Rühmade planeerimine ja läbiviimine (sh meeskonna loomine, koostöö kaasrühmajuhiga, kaasrühmajuhtide arendamine, ühistegevused, töökasvatuse korraldamine, suhtlemine, rühmadokumentatsioon, probleemsituatsioonide lahendamine, asjaajamine, olukordadega kohanemine);

Areng rühmajuhina.

 

Lisapanus maleva tegevustesse (nt malevasündmuse korraldamisel osalemine)

Initsiatiiv, planeerimine ja läbiviimine.

ATESTEERIMINE**

Kandideerimine & eneseanalüütilise dokumentatsiooni esitamine

Kandidaadi eneseanalüüsioskus (enesekriitika, õnnestumised/ eksimused, õpimomendid neist); kandidaadi omadused (juhtimisstiil, konkreetsus, enesekindlus ja -väljendus jms); väärtushinnangud; nägemus endast kui rühmakomandörist;  dokumentide sisukas ja korrektne täitmine.

 

Vestlus

Tagasiside

KOOLITUSPROGRAMMIS OSALEMINE ja noorsootöötaja laagrijuhataja OSAKUTSE OMANDAMINE

Uute rühmajuhtide koolitusprogrammis osalemine

Osakutse tase 6 materjali omandamine ja eksami sooritamine

Koolitusprogrammis aktiivselt osalemine.


 

Osakutse eksami edukas sooritamine.

 

*TEENISTUSKÄIK: Linnasisene rühma puhul on lubatud ka mõne teise malevakorraldaja juures linnasisese rühma juhtimine. Eeldusel, et rühm on kestnud vähemalt 12 päeva.

*ATESTEERIMISE AJAKAVA: Kandidaatide teatavaks tegemine kokkutulekul (august); kandideerimissoovist teada andmine (november); eneseanalüütilise küsimustiku täitmine (november-detsember); vestlus (jaanuar-veebruar); koolitusporgramm (aprill-mai); eksam (juuni).

 

Kinnitatud:
Sihtasutus Õpilasmalev
8.04.2022