Sihtasutus Õpilasmalev
MALEVARÜHMADE KODUKORD

Käesolev “Malevarühmade kodukord” (edaspidi: kodukord) on kinnitatud Sihtasutuse Õpilasmalev (edaspidi: SA ÕM) juhatuse otsusega 19.04.2023;
Kodukord on tingimusteta täitmiseks kõigile SA ÕM poolt korraldatavate malevarühmade liikmetele, nii malevarühmas kui ka teistel SA ÕM poolt korraldatud sündmustel (nt EÕM kokkutulek), kus on osalisteks alaealised. NB! Kodukord kehtib ka rühmade ja sündmuste külastajatele;

Kodukord on kättesaadav SA ÕM veebilehelt ja kuulub malevarühma dokumentatsiooni hulka.  Majutuskoha ja/või ühisruumiga malevarühmas on kodukord paberkandjal avalikul ja nähtaval kohal;

Kodukorraga tutvumist ja selle nõuete täitmist kinnitab malevarühma liige oma allkirjaga selleks ettenähtud lahtris SA ÕM poolt antavas töötamise lepingus;

Alaealise malevlase lapsevanem või seaduslik esindaja kinnitab kodukorraga tutvumist ja nõuete täitmist allkirjaga - vastav koht selleks on dokumendis “Lapsevanema või seadusliku esindaja nõusolek alaealise tööle lubamiseks”;

I. ÜLDSÄTTED
1. SA ÕM on Tallinna linna poolt 2003. aastal loodud organisatsioon, mille põhieesmärk on toetada noorte arengut mitteformaalse õppe ja töökasvatusega, et hõlbustada nende ühiskonda lõimumist, luua noortele head töövõimalused ning hoida ja arendada õpilasmalevat kui noorsootöö vormi;
2. SA ÕM tegevus on valdavalt suunatud noortele vanuses 13 - 26 aastat;
3. Põhieesmärgi täitmiseks korraldab SA ÕM malevarühmi, maleva suursündmusi (malevasuve avamine, EÕM kokkutulek vms) ja veab eest eesmärki toetavaid projekte/programme;
4. SA-l ÕM on oma sümboolika: lipp, vormiriietus, embleem jms (täpsem kasutamise kord toodud SA ÕM malevajaki statuudis ja logoraamatus)


II. SA ÕM MALEVARÜHM, LIIKMED, NENDE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
1. SA ÕM malevarühma liikmeteks (edaspidi: liige) on: malevlased (tavaliselt 10-20 noort) ja rühmajuhid (täiskasvanud, vastavalt rühma suurusele enamasti 1-2); 
2. Malevarühma päev jaguneb tööajaks ja ühistegevuste ajaks. NB! Malevarühma ellukutsumise eelduseks on tööandja olemasolu rühma noortele;
3. Liikmeks (malevlaseks) saab kandideerida Tallinna linna noor, kes täidab kodukorda ja osaleb aktiivselt malevarühma tegemistes.


4. Liige on kohustatud:
4.1. täitma SA ÕM malevarühmade kodukorda ja rühmasiseseid kokkuleppeid;
4.2. arvestama kohaliku kogukonna tavadega;
4.3. tegema kvaliteetset tööd, järgima töödistsipliini ja tööohutuse nõudeid;
4.4. alluma rühmajuhi seaduslikele korraldustele;
4.5. osalema malevarühma ühistegevustel ja SA ÕM sündmustel;
4.6. lugupidavalt suhtuma malevlastesse ja rühmajuhtidesse;
4.7. hoidma puhtust, korda ning isiklikku hügieeni;
4.8. hoidma kinni kokkulepetest;
4.9. hoidma ja mitte kahjustama rühma liikmete vara;
4.10. näitama üles heaperemehelikku suhtumist (hoidma SA ÕM, tööandja, majutaja ning teiste teenusepakkujate ruume ja vahendeid).
NB! Rikutud ja/või lõhutud vara tuleb kahju tekitajal hüvitada!

5. Liikmel on õigus
5.1.  saada lubatud tööd ning tasu;
5.2.  saada töökasvatust (sh töö reflekteerimine);
5.3.  saada tagasisidet enda panuse eest malevarühma liikmena;
5.4.  teha ettepanekuid nii oma rühma kui ka SA ÕM töö paremaks korraldamiseks;
5.5.  saada esmaabi;
5.6.  saada osa malevarühma kultuuriprogrammist ja SA ÕM korraldatud sündmustest;
5.7.  toitlustusele, majutusele ja transpordile;
5.8.  lubatud puhkeajale.


6. Liikmel on keelatud
6.1.  seada ohtu enda ja teiste elu ning tervist;
6.2.  omada/tarbida/vahendada alkoholi ning seadusega keelatud aineid;
6.3.alaealisena omada/tarbida/vahendada tubaka- ja/või sellega seonduvaid tooteid (täisealistele piirangutega lubatud);
6.3. olla vägivaldne, varastada, valetada, vandaalitseda;
6.4. lahkuda rühmajuhi loata malevarühma ja SA ÕM korraldatud sündmuse (nt EÕM kokkutulek)  territoorimilt.
NB! Keelatud ainete ja/või -esemete omamise kahtluse korral on SA ÕM esindajal õigus isiklikke asju kontrollida ning leidmisel hoiule võtta. Alkoholi- või narkojoobe kahtluse korral on SA ÕM esindajal õigus suunata malevlane politseisse ja/või meditsiiniasutusse joobe tuvastamiseks.

7. Kodukorra rikkumisel malevlasele rakendatavad mõjutusvahendeid
7.1.  suuline hoiatus;
7.2.  individuaalne vestlus rühmajuhiga;
7.3.  lapsevanemate, SA ÕM staabi, politsei vms teavitamine;
7.4.  malevarühmast väljaarvamine;
7.5.  malevlase "musta nimekirja" kandmine;
7.6. muud mõjutusvahendid (sportlikud tegevused, seletuskiri, lisatoimkond, essee hariduslikul teemal, EÕM kokkutulekule mittelubamine jms).
NB! Rakendatud mõjutusvahendid fikseeritakse rühmajuhi poolt kirjalikult!

8. Malevlase rühmast väljaarvamine
Malevlane arvatakse rühmast välja kui:
8.1. ta sooritab I astme rikkumise või on sooritanud korduvalt II ja/või III astme rikkumise;
8.2. tema tervislik seisund ei võimalda malevarühma tegemistes osalemist jätkata;
8.3. temaga lõpetatakse töötamise leping;
8.4. osapooled lepivad nii kokku.

9. Malevlase rühmast väljaarvamise protsess:
9.1. Malevlase rühmast väljaarvamise otsuse teeb rühmajuht olles eelnevalt rikkumised fikseerinud ja nõu pidanud SA ÕM staabiga;
9.2. Rühmajuht teavitab otsusest SA ÕM staapi, lapsevanemat/seaduslikku esindajat, rühma tööandjat;
9.3. Malevlase ja tööandja vahel vormistatakse kirjalik töötamise lepingu lõpetamine;
9.4. Malevlase rühmast väljaarvamisel osalustasu ei tagastata;
9.5. Lapsevanem või seaduslik esindaja peab kindlustama malevlase rühmast äraviimise 12 tunni jooksul arvates sellest, kui talle on teatatud rühmajuhi poolt, et malevlane on rühmast välja arvatud;
9.6. Kui lapsevanem või seaduslik esindaja keeldub malevlasele järgi tulemast, on SA-l ÕM õigus teavitada kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialisti või politseid.

10. Rikkumiste astmed ja nendele kohaldatavad mõjutused
10.1.  III aste - kerge rikkumine - hoiatus, essee kirjutamine, seletuskiri;
10.2.  II aste - keskmine rikkumine - märkus, lapsevanematele või seaduslikule esindajale teatamine, SA ÕM staabi teavitamine, individuaalne vestlus, essee kirjutamine, seletuskiri;
10.3.  I aste - raske rikkumine - rühmast väljaarvamine, lapsevanematele või seaduslikule esindajale teatamine, SA ÕM staabi ja vajadusel ka politsei teavitamine.


Rikkumiste liigitamine:
vaimne ja füüsiline vägivald - I  aste
varastamine - I aste
väljapressimine - I aste
püromaania - I aste
ahistamine - I aste
tööluus - I ja II aste
territooriumilt lahkumine – I ja II aste
relvade omamine - I ja II aste
võõraste kinnisele alale toomine - I ja II aste
vandaalitsemine - I ja II aste
vara rikkumine/lõhkumine - I ja II aste
alkoholi ja seadusega keelatud ainete omamine/tarbimine/vahendamine - I ja II aste
ülbitsemine - II aste
valetamine - II aste
rühmajuhi korralduste eiramine - II aste
toiduga mängimine ehk kasutamine muuks kui söömine - II aste
uste omavoliline lukustamine - II aste
kooskõlastamata puudumine rühma tegevustest - II aste
suitsetamine - II ja III aste
keskkonna hävitamine - II ja III aste
ebaviisakas käitumine - II ja III aste
rühma kokkulepete rikkumine - III aste
öörahu rikkumine (sh pasteerimine) -  III aste
ropendamine - III aste
hilinemine - III aste
laisklemine - III aste
hügieeni- ja olmenõuete mittetäitmine - III aste


11. Heade tulemuste ja saavutuste eest malevlastele kohaldatavad ergutused
11.1.  suuline kiitmine;
11.2.  tubli tegija/nädalategija väljaselgitamine;
11.3.  preemiaüritus;
11.4.  premeerimine meenete, EÕM 50 juubeliraamatutega, maiustustega jms;
11.5.  malevlase rühmajuhi abiks määramine;
11.6.  rahaline preemia (kokkuleppel tööandjaga);
11.7.  diplom, tänukiri või aukiri.

 

III. RÜHMAJUHT
Rühmajuht on vastava ettevalmistusega täiskasvanud malevarühma juhendaja. Vastutab malevarühma toimimise eest, sh rühma ettevalmistus, töökasvatus, ühistegevused, suhtlus erinevate osapooltega, dokumentatsiooni täitmine jms;

12. SA ÕM rühmajuhtide hierarhia
12.1.  roheline – esimest aastat malevarühma tööle asuv koolituse läbinud rühmajuht;
12.2.  kollane – esimese malevasuve edukalt läbinud rühmajuht;
12.3.  komandör (punane) – neljandat malevasuve alustav rühmajuht, kes on vastava atesteerimise läbinud.
P. S.   abirühmajuht - rühmajuhi abina tegutsev noor, kas rühmasisene või väljaspoolt kaasatud.

13. Malevarühma dokumentatsioon
13.1. rühmamapp – rühmajuht saab kaasa digitaalsed või paberkandjal dokumendid, mille igapäevane täitmine on kohustuslik;
13.2. rühmamapis on: rühma- ja tööpäevik, tööajatabel, tööohutuse juhend ja allkirjaleht, kuluaruanne, malevarühmade kodukord, malevajaki statuut jms;
13.3. rühma dokumentatsioon esitatakse hiljemalt 3 päeva peale rühma lõppu.

 

IV. HÜGIEENI- JA OLMETINGIMUSTE TAGAMINE MALEVARÜHMAS
Malevarühma liikmetel on kohustus järgida igapäevaselt isiklikku hügieeni ning hoida rühmas puhtust ja korda! Füüsiline töö ja aktiivsed ühistegevused eeldavad igapäevast pesemist.

14.Reeglid hügieeni- ja olmetingimuste tagamiseks
14.1. Välisjalanõudega eluruumidesse ei siseneta! Jalanõud paigutatakse korrapäraselt väljapoole eluruumi (nt esik, koridor vms);
14.2. Malevarühma käsutuses olevaid elu- ja ühisruume korrastatakse iga päev;
14.3. Vähemalt korra nädalas korraldatakse eluruumide suurpuhastus, mille käigus viiakse ruumist välja madratsid, klopitakse voodipesu, pestakse põrand, puhastatakse pinnad tolmust jne;
14.4. Liige hoolitseb, et tema pesemist vajavad riided on kokku kogutud ja pestud esimesel võimalusel;
14.5. Niiskeid ja/või märgi riideid ei hoita ega kuivatata eluruumides! Toimub eelistatult õues või hea õhuvahetusega mitteeluruumis;
14.6. Tööriideid eluruumides ei hoita! Tööriideid tuleb pärast igat tööpäeva vähemalt õues kloppida ja tuulutada, vastavalt vajadusele pesta;
14.7. Kergesti riknevate toiduainete hoiustamine eluruumides on keelatud!

Rühma hügieeni- ja olmetingimuste täitmist jälgivad ja korraldavad rühmajuhid.
 

 

KINNITATUD
Sihtasutus Õpilasmalev
19.04.2023